Tydlig vision ska visa vägen

Inom några år kommer de vackra omgivningarna i Glasberga Sjöstad vara hem för omkring 500–600 familjer. Ambitionen är att området ska präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck.

För att nå detta mål arbetar Fastighetsbolaget Glasberga nu fram en tydligare gestaltningsvision för området i samarbete med Södertälje kommun. Syftet med gestaltningsvisionen är att säkerställa att ambitionerna för Glasberga Sjöstad uppnås och ge riktlinjer för hur området ska bebyggas.

Behovet att ta fram en tydligare gestaltningsvision har blivit aktuell, eftersom byggare och entreprenörer i en del fall inte har följt gestaltningsprogrammets riktlinjer eller det bygglovet tillåter i områdets första etapp. Otillåtna byggnationer, exempelvis murar, har byggts, och för att nå visionerna med gestaltningsprogrammet börjar vi därför under våren med noggrannare uppföljning och kontroll för att komma tillrätta med problemen.

För att du som bor i området ska känna dig delaktig och vara så välinformerad som möjligt kommer vi att bjuda in till ett öppet hus. Representanter från Fastighetsbolaget Glasberga och Södertälje kommun berättar om vad som är på gång och du har möjlighet att ställa frågor.

Vi berättar mer och svarar på frågor på vårt öppna hus, onsdagen den 12 mars kl 15:30–16:30 i Glasberga visningsbod. Under våren finns vi dessutom på plats i området varannan vecka.

För frågor kontakta Marie Strand Informationsansvarig, 073-595 20 15 eller e-post: marie.strand@glasbergasjostad.se