Pressinformation – Finplaneringen av Glasberga etapp 1 är igång

Pressinformation 27 november 2015

Finplaneringen, bland annat asfaltering av gator, är i gång i Glasberga Sjöstad. Men arbetet har stött på patrull. När vi asfalterar hamnar en del tomter på en lägre nivå än gatan, vilket gör att vatten från gatorna kan rinna in på tomterna.

Finplaneringen av etapp 1 i Glasberga Sjöstad är igång. Vi bygger gång- och cykelbanor, anlägger planteringar, gör klart korsningar med fartdämpande åtgärder och asfalterar gator. Orsaken till att vi inte asfalterar etapp 1 förrän nu är att gatorna lätt blir sönderkörda av tunga fordon, som ska till de olika byggarbetsplatserna, och det medför stora kostnader.

Arbetet är försenat

Men arbetet går inte riktigt som vi har tänkt oss. Vi är något försenade och kan bara fortsätta asfaltera så länge temperaturen är över noll grader. Dessutom är arbetet mer komplicerat än förväntat, bland annat har en del av tomterna lägre nivå än vad vi har skrivit avtal om.

– Vi tyckte att vi var så tydliga vi kunde genom att exempelvis reglera nivåer i avtal och detaljplaner. Men vi inser nu att vi skulle ha lagt mer tid och arbete på att informera fastighetsägarna. Det är något vi får ta med oss till nästa projekt, säger Magnus Bengtsson, exploateringschef på Södertälje kommun.

Gatorna högre än tomterna

Det här är vad som händer: asfalten bygger på gatunivån med, i detta område, fyra centimeter. En inventering av hela området visar att flera av tomterna kommer att ligga på en lägre nivå än gatorna när vi är klara med asfalteringen.

– Hur mycket gatorna byggs på när vi asfalterar finns angivet i detaljplanen. Det är varje byggherres skyldighet att ta reda på vad som gäller, följa detta och anpassa sin tomt därefter, säger Magnus Bengtsson.

Skyldig ta hand om dagvatten

De olika nivåerna på gator och tomter orsakar ett annat problem: att på ett fungerande sätt ta hand om dagvattnet. Det är varje fastighetsägares skyldighet att omhänderta dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten, inom den egna fastigheten. Det betyder att vatten från gatorna inte ska rinna in på tomterna och att vatten från tomterna inte ska rinna ut på gatan. Fastighetsägare ska planera sin tomt så att dagvattnet tas om hand på den egna tomten genom planteringar och gräsmattor eller annan planering av tomten.

Vem det är som har ansvar för att ta hand om dagvattnet regleras bland annat i det köpekontrakt fastighetsbolaget Glasberga använder vid kontraktskrivningen.

– Många fastighetsägare i Glasberga har asfalterat eller lagt plattor på en större del av tomten och då kan inte dagvattnet tas omhand inom den egna fastigheten. Dagvattnet rinner då ut på gatan och ner i dagvattenbrunnarna, som inte är dimensionerade för denna stora mängd vatten, konstaterar Anneli Scheu, vd för Fastighetsbolaget Glasberga.

Vatten kan orsaka problem

Men nu när asfalteringen av gatorna har kommit igång kan problemet bli det omvända. Dagvatten från gatan kan rinna in på de lägre tomterna.

– Det kan orsaka problem för fastighetsägarna. När det regnar eller när snön smälter stannar vattnet kvar på tomterna, eftersom många har asfalterat eller lagt plattor på en stor del av sin fastighet. Vattnet har helt enkelt ingen annanstans att ta vägen, säger Anneli Scheu.

Att åtgärda problemet genom att sänka gatunivån är inget hållbart alternativ, enligt Magnus Bengtsson:

– Tyvärr. Att sänka gatunivån skulle innebära stora problem för hela området då våra dagvattensystem inte är dimensionerade för en så stor mängd dagvatten. Det är därför mycket viktigt att alla fastighetsägare tar ansvar och höjer nivån på sin tomt till samma som gatan och gör om sin tomt så att de kan ta hand om sitt dagvatten.

Hjälp i form av råd

Både Fastighetsbolaget Glasberga och kommunen är angelägna om att fastighetsägarna ska få hjälp i sitt arbete med att åtgärda sina problem.

– Vi kommer att bistå fastighetsägare med råd om vad de behöver åtgärda på sin fastighet, säger Anneli Scheu och Magnus Bengtsson.

Nyhetsarkiv Södertälje kommun