• Gator & Kvarter

    Gator & Kvarter

I Glasberga Sjöstad kommer
”Lugna gatan-principen” att tillämpas.

Detta innebär att trafiken anpassas efter de gående och stor hänsyn tas till barn. Gatubredder kommer att hållas nere och små platsbildningar med hinder planeras för att minska hastigheten. Huvudgatorna går i dalsänkor eller höjdlägen för att förstärka naturliga nivåskillnader.

Huvudgatan kantas av en allé och bildar, öster om Glasberga Säteri, en liten torgplats där Glasbergas nybyggda förskola nu ligger. Gång- och cykelvägar kommer att göra området familjevänligt och lättillgängligt. Tomterna ska avgränsas med häckar eller staket för att göra kvarteren öppna och grönskande.